STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
2021 24/QĐ-CQLTT 11/01/2021
2
Giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
2021 23339/QĐ-TCQLTT 31/12/2020
3
Quyết định công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019
2019 51/QĐ-CQLTT 18/09/2020
4
Quyết định công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
2020 23/QĐ-CQLTT 10/01/2020