chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Phố Bến Đoan, Phường Hòn Gai, Tp Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3826488

Fax: 033.3518210

Email: ccqlttqn@gmail.com

Website: https://quangninh.dms.gov.vn/