Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá tài sản thanh lý (Cục QLTT)

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 553/QĐ-XPVPHC ngày 24/02/2021, số 685/QĐ-XPVPHC ngày 8/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

Tên đơn vị: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh.  

Địa chỉ: Phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

  2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:

STT Tên sản phẩm Đơn  Số  Chất lượng hàng hóa
vị lượng
1 Màn hình điện thoại các loại, kích thước: (7x15)cm Chiếc          1.515  Hàng mới 
2 Mặt kính điện thoại các loại, kích thước (7x15)cm  Chiếc          2.340  Hàng mới 
3 Máy làm móng nhãn hiệu JF-101 Bộ             300  Hàng mới 
4 Máy làm móng nhãn hiệu JF-801 Bộ               80  Hàng mới 
5 Sạc máy làm móng Chiếc             300  Hàng mới 
6 Đầu mũi làm móng Chiếc             100  Hàng mới 

3. Tổng giá khởi điểm tài sản: 136.740.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi  nghìn đồng).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiều chí sau:

4.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản cần đấu giá;

4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả phù hợp theo yêu cầu;

4.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên; Có tối thiểu 04 đấu giá viên; tối thiểu 04 hợp đồng bán đấu giá tài sản thanh lý với các cơ quan, tổ chức khác nhau trên địa bàn tỉnh trong thời hạn 03 tháng gần nhất.

4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và các quy định khác của pháp luật;

4.5. Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

4.6. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

5.1. Thời hạn nộp hồ sơ: 05 ngày làm việc từ ngày 5/4/2021 đến ngày   10/4/2021 trong giờ hành chính. (Sáng từ 7h30’đến 12h00’; Chiều từ 13h00’ đến 16h30’).

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh  

Địa chỉ: Phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại liên hệ: 02033.827.188

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh  thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh biết và đăng ký./.

Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh