Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Đội QLTT số 3)

Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh thông báo, hiện nay Đội đang có lô hàng hóa tịch thu gồm: quần áo, đèn sân khấu, trang sức mỹ ký, máng đèn tuýp, ví nữ, máy bay điều khiển, túi nhựa, cần lựa chọn đơn vị có chức năng về bán đấu giá để bán đấu giá lô hàng trên. (Có Bảng kê kèm theo)

Đội trân trọng kính mời các đơn vị đấu giá có đủ các tiêu chí dưới đây đăng ký tham gia tổ chức đấu giá theo quy định:

  • Về cơ sở vật chất để tổ chức đấu giá: có đầy đủ trang thiết bị cần thiết để tổ chức đấu giá.
  • Có phương án đấu giá cụ thể, khả thi và hiệu quả.
  • Có năng lực, kinh nghiệm tổ chức đấu giá từ 03 năm trở lên.
  • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá: thực hiện theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản. Cụ thể:

+ Nếu cuộc đấu giá thành công: Thực hiện theo quy định tại điều 3 của Thông tư 45/2017/TT-BTC

+ Nếu cuộc đấu giá không thành công: bên có tài sản đấu giá thanh toán cho bên tổ chức đấu giá mức chi phí bằng 50% so với mức thù lao cuộc đấu giá thành công.

  • Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: các ngày 07/4 đến 09/4/2021(giờ hành chính), tại Đội Quản lý thị trường số 3 - Địa chỉ: phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Đin thoi liên hệ: 0203 3862823.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 15.910.000VND. Số tiền bằng chữ: (Mười lăm triệu chin trăm mười nghìn đồng)./.

STT Tên sản phẩm Đơn vị Xuất  Tỷ lệ %  Số  lượng Đơn giá  Thành tiền 
xứ còn lại
  Q.định số 7963/QĐ-XPVPHC ngày 09/12/2020 của UBND tp Cẩm Phả  15.910.000
1 Máy bay điều khiển (20x20)cm Chiếc T.Quốc Mới         33      40.000    1.320.000
2 Máng đèn tuýp 1,2m Chiếc T.Quốc Mới       150        8.000    1.200.000
3 Ví cầm tay nữ giả da 20cm Chiếc T.Quốc Mới         80      10.000       800.000
4 Túi nhựa (40x30)cm Chiếc T.Quốc Mới       440        2.000       880.000
5 Trang sức mỹ ký (gồm cả vỉ giấy) Kg T.Quốc Mới         20      40.000       800.000
6 Bình xịt bọt tuyết 240ml/lọ Lọ T.Quốc Mới       650        4.000    2.600.000
7 Áo khoác nam, mỏng Chiếc T.Quốc Mới       119      50.000    5.950.000
8 Quần kaki nam Chiếc T.Quốc Mới         29      40.000    1.160.000
9 Đèn quay sân khấu (20x10)cm Chiếc T.Quốc Mới           8      60.000       480.000
10 Đèn quay sân khấu (20x25)cm Chiếc T.Quốc Mới           9      80.000       720.000

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh