Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Đội Quản lý thị trường số 9; địa chỉ: phố Nguyễn Du, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc tổ chức đấu giá như sau:

 

1. Thông tin tài sản đấu giá:

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Hai(02) lô hàng tạp hóa các loại. Chi tiết tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá thể hiện tại Biên bản định giá tài sản số 01/BBĐG ngày 27/11/2020 là 34.420.000 đ( lô 1)  và  Biên bản định giá tài sản số 02/BBĐG ngày 27/11/2020 là 46.060.000 đ( lô 2) của Đội Quản lý thị trường số 9.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Đội Quản lý thị trường số 9 quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý của tổ chức ðấu giá tài sản

 Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 05 đấu giá viên trở lên

3

Thời gian hoạt động (kinh nghiệm)

Có từ 10 năm hoạt động trở lên (tính theo ngày/tháng của nãm)

4

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

 Phù hợp theo yêu cầu của Đội Quản lý thị trường số 9

5

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

 Có Hội trường bán đấu giá từ 30 chỗ ngồi trở lên và có hệ thống thông tin phục vụ

6

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

 Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm

7

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

 

3. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản: Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tổ chức đấu giá tài sản trên nộp hồ sơ đăng ký tham gia trong thời hạn từ  chiều ngày 04/12/2020 đến hết ngày 08/12/2020 kể từ ngày thông báo.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Đội Quản lý thị trường số 9 lựa chọn).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản: Tại Đội Quản lý thị trường số 9; địa chỉ: phố Nguyễn Du, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

- Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tổ chức đấu giá tài sản trên mọi chi tiết xin liên hệ tại Đội Quản lý thị trường số 9; địa chỉ: phố Nguyễn Du, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Đội Quản lý thị trường số 9 mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp.

Trân trọng!

Lê Mạnh